Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold og krav om å stå i stilling fordi søksmålsfristen er oversittet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.08.2011, HR-2011-01612-U, (sak nr. 2011/994), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gudbrand Østbye) mot X (advokat Camilla Schøyen Breibøl)

Dommere: Matningsdal, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen