Saken gjelder statens ansvar for sakskostnader etter tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.11.2011, HR-2011-02140-U, (sak nr. 2011/1487), sivil sak, anke over kjennelse

Rygge Hotell AS (advokat Even Rønvik) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen