Saken gjelder videre anke over en kjennelse som stadfester en utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.09.2011, HR-2011-01810-U, (sak nr. 2011/1370), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Laila Kjærevik) mot staten v/Skatteoppkreveren i X

Dommere: Falkanger, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen