Saken gjelder videre anke over kjennelse om oppnevning av sakkyndig for tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2011, HR-2011-01123-U, (sak nr. 2011/915), sivil sak, anke over kjennelse

If Skadeforsikring NUF (advokat Emil Bryhn) mot A (advokat Mari Mjøs)

Dommere: Schei, Tjomsland, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen