Saken reiste spørsmål om ankefristen løper i rettsferien ved anke over overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2011, HR-2011-02272-U, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over dom

A (advokat Stig J. Harris) mot B kommune (advokat Eirik Tertnes)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Indreberg

Saken reiste spørsmål om ankefristen løper i rettsferien ved anke over overskjønn.

Gulating lagmannsretts overskjønn 14. juni 2011 i sak om ekspropriasjonserstatning for avståelse av grunn til bybane i B, ble forkynt for den ankende part 23. juni 2011. Den 5. september 2011 anket A til Høyesterett. Anken ble av ankemotparten påstått avvist som for sent fremsatt. Det var på det rene at avgjørende for om anken var rettidig, var om fristen løp i rettsferien.

For alminnelige tvistesaker kom Høyesteretts ankeutvalg i Rt. 2008 side 1263 til at bestemmelsen i domstolloven § 140 annet ledd om fristberegning for fraværsavgjørelser må forstås slik at ankefristen ikke løper i rettsferien. Ankeutvalget kom til at de beste grunner taler for at dette også må være ordningen ved anke over overskjønn, jf. skjønnsloven § 38. At skjønnsloven § 2 ikke direkte viser til tvisteloven § 16-7, ble etter omstendighetene ikke ansett å være avgjørende ved tolkingen av domstolloven § 140 annet ledd, når det også i disse tilfeller reelt sett er tale om å treffe en fraværsavgjørelse. Ankeutvalget fant etter dette at anken var rettidig.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen