Søknad om fri sakførsel. Spørsmålet er om den sak søknaden gjelder, skal anses som "sak om erstatning for personskade".

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.07.2011, HR-2011-01379-U, (sak nr. 2011/1012), sivil sak, anke over kjennelse

Rettshjelploven § 16 andre ledd, jf. § 11 andre ledd nr. 3

A (advokat Carl Gunnar Sandvold)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen