Søknad om tillatelse til å bringe anke direkte inn for Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 15.12.2011, HR-2011-02335-U, (sak nr. 2011/1820), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot staten v/Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les hele avgjørelsen

Til toppen