Spørsmål om et søksmål skal avvises eller realitetsbehandles

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2011, HR-2011-01102-U, (sak nr. 2011/612), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Ketil Myrset) mot Helse B HF (advokat Dordi E. Flormælen)

Dommere: Tjomsland, Matheson, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen