Spørsmål om sakskostnader skal tilkjennes saksøker når en sak om midlertidig forføyning blir gjenstandsløs

Høyesteretts anketuvalgs kjennelse 24.02.2011, HR-2011-00426-U, (sak nr. 2010/2070), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Sigurd Knudtzon)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen