Spørsmålet om lagmannsrettens beslutning om å nekte anken fremmet er tilstrekkelig begrunnet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.08.2011, HR-2011-01605-U, (sak nr. 2011/1177), sivil sak, anke over beslutning

Olav Vik og Berit Marie Dykesteen Vik (advokat Espen Enge Helgøy) mot Marius Warenberg (advokat Arild Dyngeland)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen