Begjæring om utsatt iverksettelse av omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.07.2011, HR-2011-01419-U, (sak nr. 2011/1188), sivil sak, anke over kjennlese

Tvisteloven § 36-2 tredje ledd

A (advokat Håkon Halvorsen) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther)

B (advokat Hogne Skjerpe) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen