Midlertidig forføyning med pålegg om ikke å inngå anbudskontrakt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.08.2011, HR-2011-01551-U, (sak nr. 2011/624), sivil sak, anke over kjennelse

Tvisteloven § 30-3, jf. § 29-12 første ledd bokstav c, jf. § 29-21 andre ledd bokstav c

Helse Sør-Øst RHF (advokat Morten Goller) mot ResMed Norway AS (advokat Thomas G. Naalsund)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen