Anke over beslutning avsagt av Agder lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2011, HR-2011-00798-U, (sak nr. 2011/491), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Andreas Bjørn Salvesen) mot Den offentlige påtalemyndighet,      B (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen