Anke over domfellelse for overtredelse av havressursloven § 61, jf. § 68

Høyestertts ankeutvalgs beslutning, 14.12.2011, HR-2011-02334-U, (sak nr. 2011/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen