Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.04.2011, HR-2011-00791-U, (sak nr. 2011/639), straffesak, anke over beslutning:

A (advokat Johan Henrik Frøstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: gjølstad, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen