Anke over lagmannsrettens kjennelse om å forkaste anke over tingrettens avgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2011-00487-U, (sak nr. 2011/392), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen