Anke til Høyesterett over lagmannsrettens domfellelse for vold mot og forulemping av offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.03.2011, HR-2011-00612-U, (sak nr. 2011/318), straffesak, anke over dom

A (advokat Ola Øraker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen