Anken gjelder beslutning av lagmannsretten om å nekte straffeanke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14.07.2011, HR-2011-01417-U, (sak nr. 2011/1086), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jonny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen