Avvisning av anke etter vedtakelse av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2011, HR-2011-01050-U, (sak nr. 2011/365), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matheson, Falkanger, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen