Behandling av kjæremål over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6.01.2011, HR-2011-00044-U, (sak nr. 2010/1894), straffesak, anke over beslutning,

Straffeprosessloven § 400 andre ledd tredje punktum, jf. § 401 andre punktum

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Tjomsland, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen