Domfellelse i lagmannsretten etter brudd på straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232 etter frifinnelse i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17.03.2011, HR-2011-00564-U, (sak nr. 2011/248), straffesak, anke over dom

A (advokat Egil Malm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen