Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2011, HR-02374-U, (sak nr. 2011/1917), straffesak, anke over beslutning,

A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen