Rettergangsstraff for lovlig innkalt vitne som ikke møtte til ankeforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2011, HR-2011-00796-U, (sak nr. 2011/536), straffesak, anke over kjennelse

A

Dommere: Stabel, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen