Saken gjelder anke over avgjørelse om dekning av reise-, overnattings- og diettutgifter for en domfelt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.09.2011, HR-2011-01715-U, (sak nr. 2011/1338), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen