Saken gjelder anke over saksbehandling og straffutmåling - oppnevning av sakkyndige

Høyesteretts beslutning, 25.10.2011, HR-2011-01986-F, (sak nr. 2011/1365), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde K. Sakariassen

Dommer: Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen