Saken gjelder anke til Høyesterett over lagmannsrettens lovanvendelse i fellende straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.06.2011, HR-2011-01217-U, (sak nr. 2011/827), straffesak, anke over dom

A (advokat Tore Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen