Saken gjelder lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.11.2011, HR-2011-02167-U, (sak nr. 2011/1642), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Per Magne Kristiansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen