Saken gjelder spørsmål om adgang til offentlige gjengivelse av lagmannsrettens dom i sak om tvungen omsorg

Høyesteretts kjennelse, HR-2011-01159-U, (sak nr. 2011/894), straffesak, anke over beslutning

A

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen