Saken gjelder spørsmål om forbud mot offentlige gjengivelse av lagmannsrettens frifinnende dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.04.2011, HR-2011-00824-U, (sak nr. 2011/542), straffesak, anke over kjennelse

A

Dommere: Gjølstad, Stabel, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen