Saken gjelder spørsmål om samtlige dommere ved Bergen tingrett er inhabile til å behandle en straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.09.2011, HR-2011-01653-U, (sak nr. 2011/1270), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Svein Aage Valen)

Dommere: Tønder, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen