Spørsmål om brudd på retten til kontradiksjon i sak om besøksforbud etter strpl. § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2011-00472-U, (sak nr. 2011/357), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Helge Posner) og Den offentlige påtalemyndighet mot B mfl. (advokat Rønnaug Lilletveit)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen