Spørsmål om dommerne ved en lagmannsrett er inhabile til å behandle straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2011, HR-2011-01878-U, (sak nr. 2011/1545), straffesak, habilitet

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerne: Gjølstad, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen