Spørsmål om langt tidsforløp er relevant ved vurderingen av om det skal gis soningsutsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2011, HR-2011-00492-U, (sak nr. 2011/316), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Peter S. Nørgaard)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen