Spørsmål om politiet kan fremme en ny begjæring for tingretten om midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2011, HR-2011-02259-U, (sak nr. 2011/1947), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen