Straffutmåling for overtredelse av straffeloven § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31.01.2011, HR-2011-00230-U, (sak nr. 2010/2069), straffesak, anke over dom

A (advokat Peder Morset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Stabel, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen