Forholdsmessighetsvurdering etter straffeprosessloven § 170a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.12.2011, HR-2011-02336-U, (sak nr. 2011/2052), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Jan Erik Teigum)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Til toppen