Advokaters taushetsplikt - om denne er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs

Høyesteretts kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00788-A, (sak nr. 2011/1731), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Halvard Helle) mot A - hans konkursbo (advokat Audun Lillestølen)

Dommere: Tønder, Kallerud, Webster, Skoghøy, Gjølstad

Saken gjaldt advokaters taushetsplikt – om denne er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs.

Bostyrer krevde utlevering av årsregnskap, hovedbok og samtlige bilag for flere år bakover i tid, herunder alle klientregnskap med bilag fra konkursdebitors tidligere advokatvirksomhet. Konkursdebitor nektet utlevering under henvisning til at regnskapsmaterialet inneholdt opplysninger som var undergitt advokaters taushetsplikt, jf. straffeloven § 144.

Høyesterett kom til at konkursdebitor ikke kunne pålegges utlevering. Det ble lagt til grunn at regnskapene og regnskapsmaterialet inneholdt opplysninger underlagt advokaters taushetsplikt i form av navn på konkursdebitors tidligere klienter og bokføringer som viser pengeoverføringer mellom advokat og klient, jf. Rt. 2010 side 1638. Spørsmålet var da om det forelå lovbestemt plikt til å gi slike opplysninger til tross for taushetsplikten. Høyesterett drøftet flere mulige hjemler for en slik lovbestemt opplysningsplikt, men konkluderte med at slik loven er utformet, foreligger ingen tilstrekkelig klar hjemmel. Dog følger det av rettsstridsreservasjonen i straffeloven § 144 at det kan gjøres unntak for taushetsplikten dersom klienten samtykker. På dette grunnlag fant Høyesterett at bostyrer måtte kunne kreve overlevert regnskap og regnskapsmateriale som viser advokatens utestående krav mot klienter, da klienten ikke under henvisning til advokaters taushetsplikt kunne motsette seg at advokaten selv gikk til inkasso for å få inndrevet sitt tilgodehavende.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen