Gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00667-A, (sak nr. 2011/1688), sivil sak, anke over dom

A (advokat Stina Saastad) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud, Bull, Matningsdal

Saken gjeldergyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, og reiser spørsmålet om en irakisk statsborger har rett til asyl under henvisning til at han som homofil har en velbegrunnet frykt for forfølgelse i Irak.

Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke var kjent i Irak at asylsøkeren var homofil. Videre forutsatte den at han ved retur ville innrette sin livsførsel slik at han unngikk forfølgelse. På denne bakgrunn kom lagmannsretten til at verken vilkårene for asyl i utlendingsloven 1988 § 17 eller for vern mot retur i § 15 var oppfylt.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom med ankeforhandling, fordi lagmannsretten ikke hadde tatt stilling til hva som var årsaken til at søkeren ville holde sin legning skjult. Dersom det forelå reell grunn til å frykte forfølgelse og frykten for forfølgelse var sentral for hans valg, ville vilkåret om at det skal foreligge en ”velbegrunnet frykt for forfølgelse” være oppfylt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen