Presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd

Høyesteretts dom, 12.12.2012, HR-2012-02348-A, (sak nr. 2012/880), sivil sak, anke over dom

A (advokat Erik Torall) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Mildrid Felland)

Dommere: Matheson, Øie, Webster, Normann, Utgård

Saken gjaldt hvorvidt presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd om sykdom som skal anses påført i arbeid, også finner anvendelse på spørsmålet om sykdommen etter sin art er omfattet av § 11 første ledd bokstav b (såkalt "listesykdom" etter folketrygdloven) og derfor er dekket av erstatningsordningen.

Høyesteretts flertall kom til at ut fra sammenhengen mellom yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav b og yrkessykdomsforskriften har skadelidte bevisbyrden for at vedkommende lider av en sykdom som går inn under forskriften, og for at påvirkningen som har funnet sted er årsaken til denne sykdommen. Enkeltstående uttalelser i forarbeidene kan ikke gi grunnlag for noen annen rettsforståelse enn den som følger av lovteksten og de øvrige motivene. Én dommer kom til motsatt resultat og mente dette nettopp følger av forarbeidene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen