Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01649-A, (sak nr. 2012/260), sivil sak, anke over dom

Norsk Tillitsmann ASA (advokat Karstein J. Espelid) mot Silvercoin Industries AS (advokat Jørgen Stang Heffermehl)

Dommere: Øie, Normann, Indreberg, Tjomsland, Schei

Saken gjaldt spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti.

Tingretten kom til at garantien var en påkravsgaranti, mens lagmannsretten mente den var en selvskyldnergaranti.

Garantien brukte en rekke ord og uttrykk som er vanlig ved påkravsgarantier, særlig "irrevocably and unconditionally guarantee", "immediately due on first demand" og "honoured forthwith". Det måtte etter Høyesteretts syn ha atskillig betydning ved tolkningen. Hvor stor vekt det skal legges på ordvalget, må imidlertid bero på hvor vanlig det er å bruke påkravsgarantier på det aktuelle området, og hvor innarbeidet og kjent ordbruken er på dette feltet. Ved bankpraksis og internasjonal forretningspraksis må bruken av slike ord tillegges meget stor vekt. Bare dersom garantien på andre punkter gir klare holdepunkter for det, bør det da kunne legges til grunn at garantien likevel er en selvskyldnergaranti. Den aktuelle garantien var imidlertid verken avgitt av bank eller stilt i et utpreget internasjonalt forhold, og det var ikke lagt frem opplysninger for Høyesterett om hvor utbredt bruken av påkravsgarantier er på det aktuelle området eller hvor innarbeidet og kjent de aktuelle ord og uttrykk er på dette feltet. Høyesterett mente likevel man på generelt grunnlag også i slike tilfeller må kunne legge ikke ubetydelig vekt på ordbruken, men ikke i samme grad som på områder hvor det er godtgjort at ordbruken er godt innarbeidet.

Spørsmålet om en garant er en påkravsgaranti, kan uansett ikke avgjøres ut fra bruken av enkeltord og uttrykk isolert sett – hele garantien må leses i sammenheng. Etter en konkret vurdering, hvor det særlig ble lagt vekt på ett av punktene i garantien, uklarhetsregelen og partenes etterfølgende opptreden, kom Høyesterett til at den omtvistede garantien var en selvskyldnergaranti.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen