Utmåling av oppreising til mindreårige offer for valdtekt til seksuell omgang

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01341-A, (sak nr. 2012/34), sivil sak, anke over dom

A (advokat Bengt Høyer Pedersen) mot B v/verge og C v/verge (advokat Hallvard Østgård)

Dommarar: Indreberg, Falkanger, Matheson, Tønder, Utgård

Saka gjeld utmåling av oppreising til mindreårige offer for valdtekt til seksuell omgang, jf. skadeserstatningslova § 3-5 jf. § 3-3.

Den domfelte hadde ved eitt høve ført ein finger inn i skjeden til den eine av dei fornærma, som var 9 år, og ved eit anna høve nytta handa til den andre fornærma, som var 6 år, til å masturbere penisen sin. Dette blei gjort medan barna sov, og han fotograferte eller filma handlingane. Den domfelte var sambuar med bestemora til barna, og overgrepa skjedde medan barna overnatta hos dei. Lagmannsretten hadde under dissens målt ut oppreisinga til kvar av dei fornærma til 100 000 kroner.

Høgsterett fann på grunnlag av Rt. 2011 side 743 at den normerte erstatninga for valdtekt – som i dommen blei auka til 150 000 kroner – gjeld for valdtekt til samleie, men ikkje for valdtekt til seksuell omgang. Det blei likevel streka under at også i tilfelle som ikkje er omfatta av norma på 150 000 kroner, eventuelt 90 000 kroner ved grov aktlaus valdtekt, vil oppreisinga kunne svare til det normerte beløpet eller eventuelt setjast høgare, avhengig av dei konkrete omstenda i saka.

Her blei oppreisinga sett til 120 000 kroner for kvar av dei fornærma. Høgsterett la vekt på alderen til dei fornærma, at det var tale om alvorlege integritetskrenkingar som kan ha store skadeverknader, og at dei fornærma var blitt fotograferte.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen