Utmåling og oppreisningserstatning etter overlagt drapsforsøk

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012-02203-A, (sak nr. 2012/891), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jonny Sveen) mot B (advokat Harald Stabell)

HR-2012-02208-A, (sak nr. 2012/1515), sivil sak, anke over dom

C (advokat Kim Gerdts) mot B (advokat Harald Stabell)

Dommere: Webster, Bull, Matheson, Tønder, Matningsdal

Sakene gjelder utmåling av oppreisningserstatning etter overlagt drapsforsøk.

B ble dømt for overlagt drapsforsøk etter at han skjøt med grovkalibret revolver mot fire personer som tilhørte rusmiljøet i X sentrum. Tre av dem ble truffet og to meget alvorlig skadet. Lagmannsretten fastsatte oppreisningserstatningen til henholdsvis 350 000 og 450 000 for de to.

Høyesterett tok utgangspunkt i Rt. 2005 side 289 og foretok deretter en oppjustering for inflasjon, økt straffenivå og økt fokus på konsekvensene for offeret. Oppreisningen ble satt til henholdsvis 400 000 og 500 000 kroner. Uttalelser om oppfriskning for oversittelse av fristen for å begjære ny behandling av sivile krav etter straffeprosessloven § 434 syvende ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen