Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00748-F, (sak nr. 2012/347), sivil sak, anke over beslutning

A, B mot C borettslag (advokat Bodvar Kaale)

Dommer: Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen