Anke over kjennelse hvor utleggsbegjæring ble nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01485-U, (sak nr. 2012/1246), sivil sak, anke over kjennelse

A ASA (advokat Wilhelm Blikstad) mot B

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen