Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak

Høyesteretts kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Signe Blekastad) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Dommere: Matningsdal, Tønder, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen