Anke over lagmannsrettens beslutning i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01644-U, (sak nr. 2012/1405), sivil sak, anke over beslutning

A og B mot X kommune (advokat Liv Bäckstrøm Iversen)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen