Anke over lagmannsrettens beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-201-00998-U, (sak nr. 2012/841), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Bent Luther) mot X kommune (advokat Halvard Grønli)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen