Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.06.2012, HR-2012-01200-U, (sak nr. 2012/909), sivil sak, anke over dom

A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen