Anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble besluttet granskning etter aksjeloven § 5-26, jf. § 5-25

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01098-U, (sak nr. 2012/778), sivil sak, anke over kjennelse

A AS (advokat Asle Aarbakke) mot B (advokat Anders Ryssdal)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen