Anke over lagmannsrettens kjennelse hvor tingrettens kjennelse om stansing av en sak ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01267-U, (sak nr. 2012/895), sivil sak, anke over kjennelse

A AS (advokat Christian S. Mathiassen) mot B AS (advokat Trond Hatland), C og D AS (advokat Per Magne Strandborg)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen